Vad är säkerställda företagsobligationer? 

Företagsobligationer är i grunden ett lån till ett företag. Säkerställda företagsobligationer innebär att lånet sker mot säkerhet. För företaget som ställer ut obligationen är detta en finansieringsform.

När ett företag bestämmer sig för att låna pengar via kapitalmarknaden anlitar de vanligtvis en bank eller fondkommissionär som hjälper dem med det legala och andra förberedelser som krävs. Dessa förberedelser innefattar till exempel att upprätta dokumentation till obligationen och administration kring det värdepapper som ska skapas. Förutom dokumentationen till obligationen tas det även fram ett informationsmaterial till de potentiella investerarna som kan tjäna som underlag för deras investeringsbeslut.   

 

Varför växer företagsobligationer som finansieringsform? 

Efter finanskrisen 2008 infördes nya regler på finansmarknaden för att stabilisera banksystemet. Därför ställs det numera höga kapitaltäckningskrav på bankerna och de måste sätta av stora kapitalbuffertar för att trygga verksamheten. För utlåningen innebär det att en bank måste se till att ett visst belopp finns reserverat för det fall att låntagaren inte kan återbetala sin skuld. Höga kapitaltäckningskrav tillsammans med nya regleringar är kostsamma för bankerna och har lett till att de i sin tur ställer högre krav för utlåning samt tvingats höja sina marginaler. Det är svårare att låna pengar än tidigare och belåningsgraden är lägre.

Denna utveckling har lett till att företag i mycket högre grad än tidigare vänder sig till marknaden utanför bankerna för att låna kapital. I USA lånar företagen ca 80% av marknaden och 20% av bankerna. I Europa finansieras ca 35-40% av alla fastighetsbyggen och prospekteringar av marknaden. I Sverige har vi legat efter många övriga länder, då endast ca 2-3% av upplåningen kommer från marknaden. Den svenska marknaden förväntas följa den internationella utvecklingen och få en explosionsartad ökningstakt under kommande år.

 

 

Till följd av att bankerna inte längre kan låna ut pengar i samma omfattning som tidigare till företagen söker företagen lånefinansiering via den svenska marknaden. Den svenska marknaden är långivare i form av fåmansföretagare, privatpersoner, stiftelser och institutionella investerare.